ഇരട്ടിമധുരം/Irattimaduram

  Author : Lushitha Rajan / ലൂഷിത രാജൻ
  Category : Poems | കവിതകള്‍
  Publisher : Koora Books
  Language : Malayalam
  ISBN : 9789394056398
  Binding Type : Hard Binding
  Publishing Date : 01-04-2023
  Edition : 1
  Number of pages : 80
  Description : ഈടുംഈണവുമുള്ള പ്രണയംപോലെ ഊടുംപാവും ചേര്‍ന്ന സൗഹൃദംപോലെ പുതിയ വരികളില്‍ വരച്ചിടാനാവട്ടെ... ഉള്ളങ്ങളറിഞ്ഞ വാക്കുകള്‍ക്കും, നോക്കുകള്‍ക്കും, ഹൃദയങ്ങള്‍ക്കും.
  ₹150
  Add To Cart
  Reviews
  No Review yet