പെണ്‍മൊഴി 2

  Author : Bahiya / ബഹിയ
  Category : Poems | കവിതകള്‍
  Publisher : Koora Books
  Language : Malayalam
  ISBN : 9789394056169
  Binding Type : Paper Back
  Publishing Date : 19.08.2022
  Edition : 1
  Number of pages : 96
  Description : കവിതകള്‍ മനസ്സിന്റെ വാതിലുകളാണ്. തുറന്നുവെച്ച മാനസിക വ്യവഹാരങ്ങളുടെ പതിപ്പുകളാണവ. എഴുതി തെളിഞ്ഞവരും തുടക്കക്കാരുമായ കവികളുടെ കവിതകള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തൊരുക്കിയ ഈ കവിതാസമാഹാരം അപ്രകാരം അനേകം മനസ്സുകളെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ മനുഷ്യനും വ്യത്യസ്തനാണെന്ന പോലെത്തന്നെ ഓരോ മനസ്സും വ്യത്യസ്തമാകയാല്‍ ഇതിലെ രചനകള്‍ ഓരോന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരോ അനുഭവതലമാണ് വായനക്കാര്‍ക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്.
  ₹105 ₹125
  Add To Cart
  Reviews
  No Review yet